OM

Bakgrund

”En människa är en människa” är ett pedagogiskt försök att med skolår 7 och 8 arbeta mer systematiskt och elevaktivt med de mänskliga rättigheterna och källhantering. Under årskurs nio utvecklar sedan eleverna hemsidan www.skuggorfråndetförflutna.se ytterligare. Denna hemsida är en fortsättning” från detta mycket lyckade projekt.

Under läsåret 2014/15 kommer klasserna 7a och 8a under SO-lärare Mikael Enoksson, på Lillåns skola att arbeta med lärportalen med olika uppgifter, vilka först skrivs in som inlägg för att sedan bli undersidor. Andra underavdelningar med övningsförslag riktar sig till andra intresserade lärare eller till elever som inte varit med på den aktuella lektionen. 

Kommande elever kan sedan se vad tidigare elever har genomfört. För vissa av elevuppgifterna kommer årets elevers uppsatser – texter att utvecklas till bedömningsexempel.

Bild1
Foto: Mikael Enoksson
Pedagogiskt bygger projektet på följande ben:
1) Använda elevers tankar och kreativitet (bilder, texter och film)
2) Genom att kommunicera – omformulera de mänskliga rättigheterna blir eleven själv en del av dem.
3) Belysa vikten av positiva förebilder vars liv ska återberättas – kommuniceras till andra – genom detta blir eleven själv en del av en positiv berättelse.
4) Att få visa upp upp sitt lärande är ”Jag-stärkande”.
5) Utveckla elevers IT-färdigheter inför skolår år 9 – Grand finale! Upphovsrätt och källkritik blir en naturliga steg allteftersom olika texter och bilder skapas.
Vad vi lärt oss
Årskurs 7 har gjort sina första inlägg och kommentarer, vilka just nu är dolda, men som kommer igen senare i vinter. Det har för eleverna inte varit helt enkelt för alla att publicera sina alster, vilket medfört att IT-kunskapen har höjts. Att hos eleven utveckla sina förmågor att tolka bilder är synnerligen viktig. Vi har genomfört detta IT-projekt helt utan datorer i skolan då vi är under ombyggnad och eleven har gjort det tekniska arbetet hemifrån, vilket något har försvårat för läraren att hjälpa eleverna men de flesta hittar lösningar och hjälper varandra.
Som med det tidigare projektet enligt ovan blir källhantering och källkritik med upphovsrätt en naturlig del i arbetet. Publicering av text och bild, källhantering hör också ihop med viktiga etiska ställningstaganden vilka sedan kan kopplas ihop med sidans tema – mänskliga rättigheter.
Det är vanligtvis roligt att visa upp vad man gjort. Förvånandevis många elever ville inte låta sig fotograferas och läggas ut som ”selfie”. Att fotografera sin hand blev ett lämpligt alternativ. Viktigt att respektera elevens önskemål.
IT är dessutom roligt – eleverna har haft stort nöje av den av läraren inspelade videoinstruktionen!
Upphovsrätt
Det material som eleverna producerar själva (bilder, film och texter) har de själva rättighet till och må icke användas fritt. Övrigt material får användas fritt om källa anges.
Att elevaktivt med hjälp av modern teknik med de mänskliga rättigheterna torde ju vara värt ett litet pris… 🙂
Frågor och synpunkter lämnas till SO-lärare mikael.enoksson@orebro.se